سرور مجازی اقتصادی

Starter VPS 0 موجود است
 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 2GB RAM
 • 1 CPU Core
 • 1TB ترافیک دریافت
 • رایگان ترافیک ارسال
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Starter VPS - Unlimited 0 موجود است
 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 2GB RAM
 • 1 CPU Core
 • رایگان ترافیک ارسال و دریافت دریافت
 • 2mbps پهنای باند پیش فرض
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Economy VPS 0 موجود است
 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 4GB RAM
 • 2 CPU Core
 • 1TB ترافیک دریافت
 • رایگان ترافیک ارسال
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix/Windows سیستم عامل
Economy VPS - Unlimited 0 موجود است
 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 4GB RAM
 • 2 CPU Core
 • رایگان ترافیک ارسال و دریافت دریافت
 • 2mbps پهنای باند پیش فرض
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix/Windows سیستم عامل
Business VPS 0 موجود است
 • 150 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 4GB RAM
 • 4 CPU Core
 • 1TB ترافیک دریافت
 • رایگان ترافیک ارسال
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix/Windows سیستم عامل
Business VPS - Unlimited 0 موجود است
 • 150 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 4GB RAM
 • 4 CPU Core
 • رایگان ترافیک ارسال و دریافت دریافت
 • 2mbps پهنای باند پیش فرض
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix/Windows سیستم عامل
Business+ VPS 0 موجود است
 • 200 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 8GB RAM
 • 4 CPU Core
 • 1TB ترافیک دریافت
 • رایگان ترافیک ارسال
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix/Windows سیستم عامل
Business+ VPS - Unlimited 1 موجود است
 • 200 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 8GB RAM
 • 4 CPU Core
 • رایگان ترافیک ارسال و دریافت دریافت
 • 2mbps پهنای باند پیش فرض
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix/Windows سیستم عامل