سرور مجازی اقتصادی

Starting 3 موجود است
 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 2GB RAM
 • 1 CPU Core
 • 150GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Level Up 0 موجود است
 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 4GB RAM
 • 2 CPU Core
 • 350GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Special 0 موجود است
 • 150 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 4GB RAM
 • 4 CPU Core
 • 450GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Recommended B 0 موجود است
 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 2GB RAM
 • 2 CPU Core
 • 2.4TB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Special Pro 0 موجود است
 • 200 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 16GB RAM
 • 8 CPU Core
 • 550GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل