سرور مجازی پربازده

Elementry 24 موجود است
 • 30 گیگابایت فضای اختصاصی (SSD)
 • 2GB RAM
 • 1 CPU Core
 • 200GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Intermediate 13 موجود است
 • 70 گیگابایت فضای اختصاصی (SSD)
 • 4GB RAM
 • 2 CPU Core
 • 450GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Recommended A 8 موجود است
 • 30 گیگابایت فضای اختصاصی (SSD)
 • 2GB RAM
 • 2 CPU Core
 • 1.2TB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
Advance 10 موجود است
 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی (SSD)
 • 4GB RAM
 • 4 CPU Core
 • 550GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
AdvancePlus 14 موجود است
 • 150 گیگابایت فضای اختصاصی (SSD)
 • 8GB RAM
 • 4 CPU Core
 • 650GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل
GOLD 15 موجود است
 • 170 گیگابایت فضای اختصاصی (SSD)
 • 16GB RAM
 • 8 CPU Core
 • 750GB ترافیک
 • ایران موقعیت
 • اختصاصی IP
 • اختصاصی کرنل
 • Reboot | Start | Stop | Reinstall | Change OS کنترل
 • Linux/Unix سیستم عامل